U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Beleidsplan

Om onze doelstellingen te kunnen realiseren hebben wij de volgende beleidspunten opgenomen in ons beleidsplan:

  1. Ten minste 90% inzet voor het algemeen belang van vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel (gedwongen prostitutie);

  2. Verkregen gelden uit fondsen, giften en collecte maximaal benutten ten bate van de vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel in de regio Den Haag om hun positie te verbeteren door hen juridische en (éénmalige of in natura) financiële hulp te verlenen, geestelijke zorg en in de toekomst opvang te kunnen bieden;

  3. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden;

  4. Vrijwilligers hebben geen aanspraak op beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden, maar ontvangen uitsluitend voor werkelijk gemaakte kosten een onkostenvergoeding;

  5. Een batig liquidatiesaldo komt ten goede aan een ANBI met een gelijksoortige doelstelling;

  6. Door de penningmeester wordt binnen drie maanden na afloop van het boekjaar de jaarstukken opgemaakt, waarin in het jaarverslag en jaarrekening (balans en een staat van baten en lasten) verantwoording zal worden afgelegd over de gerealiseerde activiteiten en de verkregen en bestede gelden.